Zápis do MŠ

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ 2022/23

Informace pro rodiče

Kritéria pro přijímání dětí do MATEŘSKÉ ŠKOLY Ratibořské Hory pro školní rok 2022/2023

Ředitelka Mateřské školy Ratibořské Hory vydává v souladu s § 34 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání kritéria přijímání dětí do mateřské školy pro školní rok 2022/2023

Bez ohledu na bodové hodnocení budou přednostně v souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

A/ Trvalý pobyt dítěte

trvalý pobyt ve spádové oblasti                                        5

trvalý pobyt mimo spádovou oblast                                 1  

 

B/ Věk dítěte

5 let dosažené k 31.8.2022                                                 5

4 roky dosažené k 31.8.2022                                              4

3 roky dosažené k 31.8.2022                                              3

Přednostně budou k předškolnímu vzdělávání přijímány děti, které nejpozději před 01. 09. 2022 dosáhnou, třetího, čtvrtého a pátého roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu / v případě cizinců místo pobytu/ v příslušném školském obvodu mateřské školy.

Děti mladší tří let budou přijímány s přihlédnutím k hygienickým, bezpečnostním, personálním a kapacitním podmínkám MŠ.

V případě rovnosti bodů rozhoduje:

a) věk dítěte – starší dítě má přednost

b) pokud ani věk neurčí přesné pořadí ,na posledním přijímaném místě rozhoduje los.

O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy na základě stanovených kritérií a v souladu se školskými právními předpisy, zejména školským zákonem, vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Ředitelka rozhoduje o přijetí vždy tak, aby nepřekročila stanovenou kapacitu mateřské školy a zajistila optimální podmínky pro vzdělávání.