Povinné informace

1. Název

Mateřská škola Ratibořské Hory

2. Důvod a způsob založení

Obecná charakteristika mateřské školy

Mateřská škola v Ratibořských Horách byla otevřena 20.9.1976 jako jednotřídní, s celodenním provozem pro 35 dětí. Nachází se v klidném venkovském prostředí v 1. poschodí budovy č. 36. V přízemí je školní kuchyně s jídelnou. Zřizovatelem je Obec Ratibořské Hory.

V lednu 1997 byla mateřská škola integrována pod základní školu s ředitelstvím Základní škola Ratibořské Hory. Od července 2001 byla v právní subjektivitě. V roce 2020 zřizovatel - Obec Ratibořské Hory, zrušil činnost základní školy.

K prostorovému využití slouží mateřské škole herna, třída, šatna,ložnice, obouvárna v chodbě, kuchyňka k výdeji obědů a svačin a sociální zařízení pro děti a zaměstnance. Blízko školy je pěkná školní zahrada a veřejné hřiště. K pěším výletům můžeme využívat krásné přírodní okolí školy.

3. Organizační struktura

          Mateřská škola má:

 • ředitele:                               Jaroslava Basíková
 • učitelku:                              Jaroslava Basíková, Jaroslava Fišerová, Ivana Vandrovcová
 • školnici, uklízečku:            Ivana Vandrovcová
 • účetní:                                  Lucie Makovcová
 • vedoucí školní kuchyně:   Dagmar Buřičová
 • kuchařky:                            Zuzana Kurková, Jana Macková, Miroslava Králová

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa:

Mateřská škola Ratibořské Hory

Ratibořské Hory

391 42  Ratibořské Hory 36

Telefon: 381283074
Fax:

E-mail: info@zsratihory.cz
Www: www.msratihory.cz
ID DS: wadmryz
E-podatelna: info@zsratihory.cz

Další kontaktní údaje

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

Mateřská škola Ratibořské Hory

Ratibořské Hory

391 42  Ratibořské Hory 36

4.3 Úřední hodiny

Úřední hodiny
Pondělí: 6.30 - 16.00
Úterý: 6.30 - 16.00
Středa: 6.30 - 16.00
Čtvrtek: 6.30 - 16.00
Pátek: 6.30 - 16.00
Sobota:
Neděle:

4. 4 Telefonní čísla

Telefonní čísla

4. 5 Elektronická adresa internetových stránek

www.msratihory.cz

4.6 Adresa podatelny

Mateřská škola Ratibořské Hory

Ratibořské Hory

391 42  Ratibořské Hory 36

4. 7 Elektronická adresa podatelny

info@zsratihory.cz

4. 8 Datová schránka

wadmryz

 

5. Případné platby lze poukázat

Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti.

Číslo účtu: 195229189/0300 Školkovné 400,-/měsíc
Banka:  0300

6. IČO

Identifikační číslo organizace (IČ): 70923094

7. Plátce daně z přidané hodnoty

Daňové identifikační číslo (DIČ): 0

8. Dokumenty

8.1. Seznamy hlavních dokumentů

 • Školní vzdělávací program
 • Zřizovací listina

8.2. Rozpočet

 

 

Bankovní spojení: KB Tábor 78-1240000207/0100 výše inkasa MŠ 1000,-

                              Platba školkovného: - Do 15. dne v měsíci - první platba do 15.9.

                                                                - Na účet číslo: 195 229 189 / 0300

                                                                - Výše školkovného: 400,-/ měsíc

                                                                - Do poznámky uvést jméno dítěte

10. Příjem podání a podnětů

Místo a způsob, kde lze podat žádost nebo stížnost, předložit návrh, podnět nebo jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob.

Pro získání potřebných informací kontaktujte úřad školy .

11. Předpisy

11.1 Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž Mateřská škola Ratibořské Hory jedná:

Ústava České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.)
Listina základních práv a svobod (usnesení č. 2/1993 Sb.)


Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž obec jedná a rozhoduje, patří především následující zákonné normy v platném znění včetně pozdějších změn a doplňků:

 • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 301/2004 Sb. o matrikách, ve znění pozdějších předpisů
 • prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách
 • vyhl. 326/2000 sb. Vyhláška Ministerstva vnitra o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel
 • zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů
 • nař. vlády 343/2000 Sb., kterým se zrušují nařízení vlády č. 475/1990 Sb., kterým se určují pověřené obecní úřady, ve znění nařízení vlády č. 315/1995 Sb., a nařízení vlády č. 82/1992 Sb., kterým se určují další pověřené obecní úřady
 • zák. č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 576/1990 Sb. o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 455/1991 o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů
 • nař. vlády 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
 • zák. č. 280/2009 Sb. daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 273/2008 Sb. o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 21/2006 Sb. o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)
 • zák. č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhl. MV č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
 • zákoník práce č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 301/2000 Sb. o matrikách, ve znění pozdějších předpisů
 • Prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách
 • zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. 513/1991 Sb. – Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • nař. vlády č. 364/1999 Sb. o součinnosti orgánů státní správy s obcemi
 • zák. č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon o obchodních korporacích č.90/2012 Sb.

11.2 Přehled právních předpisů vydaných v rámci věcné působnosti povinného subjektu:

Odkazy, kde je možné získat potřebné informace o zákonných normách:

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Mateřská škola Ratibořské Hory je oprávněno žádat v souvislosti s poskytováním informací úhradu ve výši nákladů spojených s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací, může rovněž podmínit vydání informací zaplacením úhrady nebo zálohy.

 

Sazebník úhrad
Náklady spojené s mimořádně rozsáhlým vyhledáním informací Hodinové sazby odvozené z nákladů na platy, příp. mzdy a ostatní osobní náklady, spojené s mimořádně rozsáhlým vyhledáním informací
materiálové náklady pořízení kopií v závislosti na druhu kopie, použité technologii kopírování a způsobu pořízení
náklady na technické nosiče dat dle aktuálních cen technických nosičů dat
odeslání informací žadateli
 • odeslání informace e-mailem – poměrná částka za dobu odesílání informace dle podmínek poskytovatele služeb
 • balné (paušální sazba)
 • poštovné dle aktuálního ceníku
 • telefonní poplatky (vč. faxu) dle aktuálního ceníku poskytovatele služeb
práce s archiváliemi dle ceníku služeb a úkonů SN ČR
 • Ceny, uvedené v sazebníku, se nevztahují na vydávání stejnopisů, opisů, fotokopií a výpisů z úředních spisů, za což jsou vybírány správní poplatky dle položky 3 sazebníku správních poplatků, který tvoří přílohu zákona č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Bude-li obec požadovat za poskytnutí informací úhradu, oznámí tuto skutečnost písemně žadateli před poskytnutím informace.
 • Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, obec žádost odloží. Po dobu vyřizování stížnosti proti výši požadované úhrady lhůta neběží.
 • Výsledná cena za poskytnutí informace je součtem dílčích cen, uvedených v sazebníku.

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Zatím nevydána.

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv

Licence nebyly poskytnuty.

13.2 Výhradní licence

Výhradní licence nebyly poskytnuty.

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zprávy za předchozí roky jsou zveřejněny v samostatné sekci .

Případné platby můžete poukázat

Bankovní spojení: Platba stravného: KB Tábor 78-1240000207/0100 výše inkasa MŠ 1000,-

Platba školkovného: - Do 15. dne v měsíci - první platba do 15.9.

- Na účet číslo: 195 229 189 / 0300

- Výše školkovného: 400,-/ měsíc

- Do poznámky uvést jméno dítěte

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Jméno: Jaroslava Fišerová
Ulice/č.p.: Ratibořské Hory 190
PSČ, město(obec): 39142, Ratibořské Hory
Telefon: 723464518
E-mail: jar.fiserova@seznam.cz